Badania

Badania

 

PROJEKT BADAWCZY: 

Tytuł projektu:

"Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 660 sztuk kur leghorn (H-33), 800 sztuk kur polbar (Pb), 800 sztuk kur zielononóżka kuropatwiana (Zk)."

Cel zadania:

Celem badania jest zgromadzenie danych o cechach użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych kur leghorn (H-33), polbar (Pb) i zielononóżka kuropatwiana (Zk) i ich analiza, aby zdefiniować cechy charakterystyczne dla tych ras.

 

Planowany termin i miejsc publikacji informacja  o uzyskanych wynikach badań oraz sposób dostępu

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji wyżej wymienionego zadania będą niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie www.up.lublin.pl/postep-biologiczny nie później niż do dnia 15 stycznia 2016 r. Wyniki te będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, w tym rolników i podmiotów  działających w sektorze rolnictwa, w szczególności zajmujących się hodowlą i produkcją zwierzęcą.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA (BADAWCZA)

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej obejmują następujące zagadnienia: efektywność selekcji kierunkowej i pośredniej w hodowli zwierząt, genetyczne i fizjologiczne zwiększanie produkcyjności zwierząt, opracowanie wczesnych kryteriów selekcji zwierząt, dziedziczenie cech użytkowych u zwierząt futerkowych i drobiu, poszukiwanie markerów genetycznych jako wskaźników użytkowości zwierząt gospodarskich. Większość prowadzonych badań dotyczy drobiu, zwierząt futerkowych, owadów użytkowych (pszczoły) . Bazę doświadczalną stanowi Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman w Felinie, na terenie której znajduje się ferma drobiu z nowoczesnymi kurnikami, przepiórczarnia i pasieka. W budynku Zootechniki znajduje się inkubatornia, w której prowadzone są lęgi reprodukcyjne i doświadczalne.

W Katedrze utworzona została pracownia biologii molekularnej, wyposażona w nowoczesną aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny. W roku 2004 do tej pracowni zakupiony został sekwenator DNA, natomiast w roku 2005 aparat 7500 Fat Real-Time PCR z oprzyrządowaniem. Prowadzone badania dotyczą m. in. polimorfizmu wybranych sekwencji mikrosatelitarnych oraz analizy PCR-RFLP genów u niektórych zwierząt futerkowych i drobiu. Katedra posiada także maszynę wytrzymałościową wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem do oceny jakości jaj.

REALIZOWANE TEMATY BADAWCZE:

 • ZKB/DS-1 - Genetyczne doskonalenie zwierząt, kierownik - prof. dr hab. Grażyna Jeżewska
 • ZKB/DS-3 - Optymalizacja metod hodowli i utrzymania zwierząt, kierownik - prof.dr hab. Antoni Brodacki

PROJEKTY BADAWCZE:

 • Genetyczna identyfikacja oporności na tau-fluwalinat roztoczy Varroa destruktor pochodzących z pasiek wschodniej Polski - kierownik: dr hab. Grzegorz Borsuk
 • Genetyczne podstawy zróżnicowania przepiórki japońskiej jako gatunku modelowego - kierownik: dr Andrzej Witkowski
 • Określenie stopnia odrębności fenotypowej i genetycznej hodowlanych i dzikożyjących populacji norki amerykańskiej, lisa pospolitego i jenota - kierownik: prof dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska
 • Wyjaśnienie mechanizmów naturalnej oporności na warrozę oraz określenie wartości biologicznej i użytkowej rodzin pszczelich bytujących na plastrach o małej średnicy komórek - kierownik - dr hab. Krzysztof Olszewski

Do najważniejszych osiągnięć Instytutu należy zaliczyć:

utworzenie autoseksingowej rasy kur polbar,

 • zachowanie i doskonalenie dwu rodzimych ras kur zielononóżka kuropatwiana i polbar,
 • zapoczątkowanie i rozwój badań nad polimorfizmem białek u drobiu metodą elektroforezy na żelu poliakrylamidowym oraz praktyczne wykorzystanie wyników jako markerów użytkowości ptaków,
 • utrwalenie i udoskonalenie odmiany barwnej lisa pastelowego,
 • rozpoznanie mechanizmów dziedziczenia barwy okrywy włosowej u lisów pospolitych, polarnych oraz jenotów i utworzenie dwóch odmian barwnych lisów pospolitych,
 • oszacowanie parametrów genetycznych niektórych cech użytkowych u bydła w regionie lubelskim, drobiu i zwierząt futerkowych.