PROGRAM ZJAZDU

Plan i program

Zjazdu Katedr Jednoimiennych Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt

Lublin, 3-5 lipca 2017

 

 POBIERZ PROGRAM .PDF

 

Miejsce konferencji: SALA KONFERENCYJNA, AGRO II, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, AKADEMICKA 15 

  

Dojazd na ulicę Akademicką 15 i Langiewicz (akademiki)

Dworzec PKP - autobus nr.30

Dworzec PKS - autobusy nr. 32, 10, 57

Dojazd do hotelu Huzar 

Dworzec PKP - autobus nr.30

Dworzec PKS - autobus nr. 57

 3 lipca 2017 (poniedziałek)

09:00 – 11:00
Rejestracja uczestników.
11:00 – 11:20
Jeżewska-Witkowska G. Rozpoczęcie obrad i powitanie gości.
JM Rektor prof. dr hab. Z. Litwińczuk Otwarcie Zjazdu
11:20 – 11:40
Prof. dr hab. J. Barłowska Dziekan WBNoZiB UP w Lublinie. Nauka i dydaktyka.
11:40 – 12:00
Przerwa kawowa

 

Sesja 1 – Badania naukowe

przewodniczący sesji: prof. dr hab. Stanisław Kamiński, dr hab. Izabela Szczerbal

12:00 – 12:20

Świtoński M. Genetyka zwierząt w NCN – możliwości, szanse i ograniczenia.

12:20 – 12:40

Jankowski J. i Gruszecki T. Aktualności z Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów.

12:40 – 13:00

Dyskusja

13:00 – 14:00

Obiad – Barek Imbir

Sesja 2 – Badania naukowe

przewodniczący sesji: prof. dr hab. Józef Bieniek, prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka

14:00 – 14:20

Tomczyk G. Wymogi prawne i zasady funkcjonowania komisji etycznych umożliwiające publikowanie wyników badań przeprowadzanych na zwierzętach.

14:20 – 14:40

Pierzchała M. Identyfikacja genów warunkujących jakość mięsa i tuszy świń.

14:40 – 15:00

Dyskusja.

17:00 –

Wycieczka na Stare Miasto (Zwiedzanie Kaplicy Świętej Trójcy, Trasa Podziemna), Kolacja na Starym Mieście

 

4 lipca 2017 (wtorek)

Sesja 3 – Badania naukowe

przewodniczący sesji: prof. dr hab. Elżbieta Smalec, prof. dr hab. Marek Bednarczyk

09:00 – 09:20

Drobik-Czwarno W. i wsp. (SGGW Warszawa). Wykrywanie wariantów liczby kopii (CNV) w wybranych liniach kur nieśnych w oparciu o mikromacierze SNP oraz ich wpływ na cechy produkcyjne.

09:20 – 09:40

Sobczuk M. (SGGW Warszawa). Struktura przestrzenna populacji żubrów w Puszczy Knyszyńskiej.

09:40 – 10:00

Oleński K. i wsp. (UWM Olsztyn). Genetyczne „wyspy dywergencji” i ich związek z występowaniem posthitis u żubra europejskiego (Bison bonasus).

10:00 – 10:20

Brym P. i wsp. (UWM Olsztyn). Analiza ekspresji genu C1qA składowej dopełniacza C1 w leukocytach krwi obwodowej oraz poziomu C1q w surowicy krów zakażonych i niezakażonych wirusem BLV.

10:20 – 10:40

Bauer E. i wsp. (UR Kraków). Wykorzystanie sieci neuronowych w celu identyfikacji krów i stad mlecznych zagrożonych ketozą.

10:40 – 11:00

Migdał Ł. i wsp. (UR Kraków). Badania nad wyprowadzeniem linii królików brojlerowych w oparciu o komponent rodzimy oraz poprawa jakości mięsa króliczego w oparciu o markery molekularne

11:00 – 11:20

Dyskusja

11:20 – 11:40

Przerwa kawowa


Sesja 4 – Badania naukowe

przewodniczący sesji: dr hab. Wojciech Jagusiak, prof. dr hab. Antoni Brodacki

11:40 – 12:00

Kowalski A. (UJK Kielce). Biologiczna rola polimorficznych wariantów histonu H1

12:00 – 12:20

Bednarczyk M. i wsp. (UPT Bydgoszcz). Model kury w badaniach z zakresu genomiki, transkryptomiki i transgenezy

12:20 – 12:40

Świtoński M. i wsp. (UP Poznań). Podłoże genetyczne zaburzeń rozwoju płci zwierząt domowych oraz otyłości psów.

12:40 – 13:00

Nowacka-Woszuk J. i wsp. (UP Poznań). Dziedziczenie wzorów ekspresji wybranych genów w reakcji na restrykcję kaloryczną w okresie ciąży u szczurów.

13:00 – 13:20

Lechniak-Cieślak D i wsp. (UP Poznań). (referuje Z. Madeja): Czynniki genetyczne i epigenetyczne warunkujące potencjał rozwojowy gamet i zarodków zwierząt gospodarskich.

13:20 – 13:40

Dyskusja

13:40 – 14:40

Obiad Barek Imbir

 

Sesja 5 – Badania naukowe

przewodniczący sesji: prof. dr inż. Marek Łukaszewicz, prof. dr hab. Zbigniew Sobek

14:40 – 15:00

Marszałek-Kruk B. (UP Wrocław). Podłoże molekularne zespołu Treachera Collinsa.

15:00 – 15:20

Moska M. i wsp. (UP Wrocław). Struktura genetyczna popielicy Glis glis w Sudetach.

15:20 – 15:40

Jasielczuk I. (IZ PIB Balice). Struktura populacji i zróżnicowanie genetyczne komercyjnych i zachowawczych ras bydła na podstawie genomowego panelu markerów SNP.

15:40 – 16:00

Szmatoła T. (IZ PIB Balice). Ciągi homozygotyczności u ras bydła utrzymywanych w Polsce.

16:00 – 16:20

Ząbek T. (IZ PIB Balice). Analiza cech epigenetycznych genomu konia na poziomie metylacji DNA.

16:20 – 16:40

Jakubczak A. (UP Lublin). Wykrywanie patogenów zwierzęcych w oparciu o techniki molekularne. Zróżnicowanie populacji zwierząt hodowlanych i dziko żyjących na podstawie polimorfizmu DNA.

16:40 – 17:00

Kowalczyk M. i wsp. (UP Lublin). Zastosowanie techniki multiplex PCR w diagnostyce wirusa choroby Aleuckiej

17:00 – 17:20

Dyskusja

19:00 –

Uroczysta Kolacja w hotelu Huzar

 

 

5 lipca 2017 (środa)

 

Sesja 6 – Dydaktyka i praca usługowa

przewodniczący sesji: prof. dr hab. Marek Świtoński, dr hab. Katarzyna Andraszek

09:00 – 09:15

Świtoński M. (UP Poznań). Aktualna działalność dydaktyczna Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt.

09:15 – 09:30

Kamiński S. i wsp. (UWM Olsztyn). Badania usługowe Katedry Genetyki Zwierząt UWM w Olsztynie

09:30 – 09:45

Bieniek J. (UR Kraków). Działalność dydaktyczna Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt.

09:45 – 10:00

Piwczyński D. (UPT Bydgoszcz). Działalność dydaktyczna Zakładu Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt.

10:00 – 10:15

Zatoń-Dobrowolska M. (UP Wrocław). Działalność dydaktyczna Katedry Genetyki

10:15 – 10:30

Podbielska A. i wsp. (IZ PIB Balice). Identyfikacja osobnicza zwierząt towarzyszących i wolno żyjących na podstawie polimorfizmu DNA.

10:30 – 10:45

Rubiś D. i wsp. (IZ PIB Balice). Wykorzystanie metod analizy DNA w badaniach rodowodowych różnych gatunków zwierząt gospodarskich.

10:45 – 11:00

Przerwa kawowa

Sesja 7 – Dydaktyka i praca usługowa

przewodniczący sesji: dr Magdalena Zatoń-Dobrowolska, dr hab. Dariusz Piwczyński

11:00 – 11:15

Natonek-Wiśniewska M. i wsp. (IZ PIB Balice). Identyfikacja gatunkowa produktów pochodzenia zwierzęcego wykonywana w Laboratorium Genetyki Molekularnej IZ PIB -metody ilościowe i jakościowe.

11:15 – 11:30

Bednarczyk M. (referuje Siwek M.) (UTP Bydgoszcz). Programy dydaktyczne realizowane we współpracy międzynarodowej i z przedsiębiorcami.

11:30 – 11:45

Fiszdon K. (SGGW Warszawa). Działalność dydaktyczna Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt.

11:45 – 12:00

Smalec E. (UPH Siedlce). Działalność dydaktyczna Katedry Genetyki i Hodowli Koni.

12:00 – 12:15

Gryzińska M. (UP Lublin). Dydaktyka i badania usługowe Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej.

12:15 – 12:45

Dyskusja

12:45 – 13:00

Zięba G. (UP Lublin). Podsumowanie i zakończenie obrad Zjazdu Katedr Jednoimiennych Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt, Lublin, 3-5 lipca 2017

13:00 – 14:00

Obiad – Barek Imbir